זיכוי בגין תרומות

זיכוי בגין תרומות

א. עפ״י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, ניתן לקבל זיכוי בגין תרומה, שניתנה למוסד ציבורי, שהוכר ע״י מס הכנסה לפי סעיף זה (כולל תרומה בשווה כסף).

ב. על הקבלה צריך להיות מצויין:

1.המילה "תרומה".

2.״למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה״.

ניתן לבדוק באם האישור בתוקף באתר

https://bit.ly/2HUM0Xe

ג. הזיכוי הינו בשיעור של 35% מסכום התרומה. לדוגמא: בגין  תרומה של 1,000 ש״ח, התורם יקבל החזר של 350 ש״ח.

ד. אין קשר או תלות במס השולי.

ה. סכום התרומה (השנתי) המינימלי, שבגינו ניתן לקבל זיכוי הינו  190 ש״ח (ב2015). הוא אינו חייב להיות בתרומה אחת, אלא אף ריכוזן של תרומות קטנות שסכומן המצטבר עולה על 190ש״ח.

ו. סכום התרומה המקסימלי הינו: 9,295,000 שח(ב2015)

 

ז. סכום התרומה (שבגינו ניתן לקבל זיכוי) לא יעלה על 30% מההכנסה, או 9,295,000 , לפי הנמוך.

לדוגמא:אדם שהכנסתו השנתית 100,000 ש״ח ותרם 40,000 ש״ח, יקבל זיכוי רק בגין סכום של 30,000 ₪ ( 30% מ 100,000) ולא זיכוי בגין 40,000 שח.

את הסכום העולה על 30% מההכנסה השנתית החייבת או על 9,295,000, ניתן להעביר ל 3 שנות מס הבאות ולצרפו לסכום התרומות באותן שנות מס (תחת אותן מיגבלות כדלעיל).

ח. שכיר יוכל לקבל את הזיכוי ע"י המעסיק בתלוש השכר, לאחר הצגת אישור מתאים מפקיד השומה. יש מעסיקים גדולים המעניקים את הזיכוי כנגד הצגת הקבלות המקוריות בלבד, ללא צורך בהצגת אישור מפקיד שומה (עד תרומה של 25,000). אם לא עשה זאת, תמיד יוכל לקבל החזר במסגרת "בקשה להחזר מס".

ט. עצמאי יקבל את הזיכוי במסגרת הדוח השנתי.

י. אין הבדל בין שכיר לעצמאי בחישוב סכום ההטבה (35% מההכנסה החייבת).

יא. ניתן לנייד קבלות על תרומות בין בני הזוג לצורך אופטימיזציה של הזיכוי.

יב. לפי אמנת מס בין ישראל לארה"ב, אם יש לנישום הכנסה בארה"ב הוא יכול לקבל  בישראל  זיכוי בשיעור 35% בגין תרומות שניתנו למוסדות בארה"ב (מוסדות עם אישור סעיף 501(3)(c).

יג. זיכוי בחברה:
בחברה הזיכוי בגין תרומות, הינו בהתאם לאחוז מס החברות, אך לא יעלה על 35%, במידה ומס החברות יועלה בעתיד לשיעור הגבוה מ 35% (בעבר הייתה מציאות כזו).
שיעור מס חברות:
ב 2015 :  26.5%
ב 2016 :  25%

עצי שילון לוגו