מחזור משכנתא – הטבות מיוחדות

מחזור משכנתא - הטבות מיוחדות

הלוואות שניתנו לזכאים -אפשרות למחזר או לפרוע עד לתאריך 31.05.2015 

משרד הבינוי ביחד עם הבנקים הגדולים מאפשרים היום לזכאים שלקחו הלוואות בשיעור של4% למחזר את המשכנתא הליך זה בא לעודד את הלווים ללווים למחזר או לפרוע את ההלוואה. היות ושיעור הריביות במשק להלוואות לדיור צמודות מדד ירדו בצורה
משמעותית וכמו כן הפירעון המוקדם אינו כרוך בתשלומי היוון.
מטרת המהלך להגביר את המודעות של הציבור להזדמנות הכלכלית לפירעון ההלוואה או לסילוקה של ההלוואה.
מחזור ההלוואה תתבצע בכך שתעמד הלוואה חדשה במחירי השוק הקיימים ליוזמה זו הצטרפו הבנקים הבאים: טפחות-מזרחי,הפועלים,דיסקונט, לאומי,הבינלאומי ואיגוד.

ובלבד שהלווים יעמדו בתנאי הסף:
ההלוואה המקורית העמדה בשיעור של 4% או יותרהלוואה נפרעה כסדרה בכל מהלך קיומה
יתרת ההלוואה אינה עולה על 75% משווי הדירה, ניתן להמציא לבנק דו"ח שמאי
לא קיימת סיבה חריגה שמפריעה לביצוע המחזור

תנאי הלוואת המחזור:
העמלה שתיגבה לא תעלה על 120₪
הלוואת המחזור לא תעלה מסכום ההלוואה שמוחזר
תקופת ההלוואה לא תעלה מעבר לתקופת ההלוואה שמוחזרה
שיעור הריבית על הלוואת המחזור לא יעלה על שיעור הריבית הממוצעת של ההלוואות לדיור צמודות מדד הידוע ביום
שהלוואה תעמד ובהתאם לתקופה שההלוואה תעמוד.

רפורמה נוספת:

לווים שהוגדרו על ידי הבנק בעלי סיכון גבוהה בעת שלקחו הלוואת משכנתא ואי לכך נקבעה להם בהתאם שיעור ריבית על ההלוואה
גבוה יחסית לקיים בשוק באותה עת. לווים אלה אם ירצו לפרוע את הלוואת המשכנתא יוכלו מסוף החודש הנוכחי חודש פברואר 2015 לפרוע את ההלוואה בעמלת פירעון מוקדם מופחתת.

בנק ישראל ביצע עוד תיקונים חדשים נוספים הבאים להקל על הלווים בפירעון מוקדם:

הגדלת מספר הימים למתן הודעה מוקדמת המזכה בפטור מעמלה מ30 יום ל-45 יום. את ההודעה ניתן להעביר בפקס או בכל אמצעי תקשורת אחר ולא רק בהגעה אישית לבנק או בהודעה בדואר כפי שהיה עד היום.

עצי שילון לוגו