פנסיה חובה לעצמאים

פנסיה חובה לעצמאים

חוק פנסיה חובה לעצמאים

לתשומת לב כל העצמאים בשנת 2018 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים .

משמע שעל כל עצמאי/ת מגיל 21- 60 (גיל פנסיה מוקדמת) להפריש לפחות את המינימום .

קיימת אפשרות גם להגדיל את ההפרשה ולקבל בגינה הטבת מס.

חלק מהכספים יעמדו לרשות העצמאי/ת בתקופה שלא יעבדו היינו דמי אבטלה  .

דמי האבטלה יינתנו כקצבה חודשית במשך 3 חודשים.

ההפקדות לטובת קרן פנסיה תוכר לניכויים וזיכויים באותה שנת מס בלבד.

הסכום שיופקד לטובת חיסכון פנסיוני

מתחלק לשניים :

חלק ראשון – עד למחצית מהשכר הממוצע במשק יחויב בהפרשה לפנסיה סך של 4.45%

חלק שני – מעל למחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק יחויב לפנסיה סך של 12.55%

ההפרשה הפנסיונית תחולק לשניים :

שני שליש מהסכום יופרש לטובת רכיב תגמולים היינו לתקופת גיל הפנסיה .

ושליש מהסכום יופקד לטובת סיוע באבטלה . סכום שניתן למשוך במצב אבטלה  .

שכר ממוצע 12.2018 לשכה מרכזית לסטטיסטיקה עומד על 10,867 ₪

חריגים שלא חייבים להפקיד

עצמאי/ת שבמועד החוק היה/היתה  מעל גיל 55 ומעלה

עצמאי/ת במהלך החצי השנה חל פטור

הקטנת דמי הבטוח הלאומי

עבור הכנסה של 60% מהשכר הממוצע ישולם 2.87% במקום 6.72%

מהחלק הנותר מעל 60% ועד למקסימום השכר הממוצע  ישולם בטוח לאומי שיעור של 12.83% במקום 11.23%

שכיר שהוא גם עצמאי – מה אומר החוק ?

במידה ובוצעה הפקדה לקרן פנסיה עובד + מעביד והסכום עולה על החובה הנדרשת כעצמאי לא נדרש לבצע הפקדה לפנסיה כעצמאית

האם צריך להפקיד כל חודש ?

ההפרשה לפנסיה יכולה להתבצע אחת לחוד או אחת לרבעון .

העדר הפרשה תגרור מס של 500 ₪

המלצה חמה ממני

לאור תוחלת החיים הארוכה חשוב להיערך לתקופת הפנסיה.

הגדירו מה הסכום שתרצו לקבל בתקופת הפנסיה ועשו את כל החישובים המתבקשים על מנת להגיע לסכום הזה באמצעות כל מכשירי החיסכון הקיימים .

עצי שילון לוגו