קוד האתי לאיגוד היועצים והמאמנים לכלכלת משפחה בישראל

קוד האתי לאיגוד היועצים והמאמנים לכלכלת משפחה בישראל

כללי

מטרת הייעוץ הכלכלי היא להקנות ללקוח ידע, כלים והכוונה להשגת מטרותיו כפי שהוגדרו על ידו ולסייע ללקוח לשפר את אפקטיביות ניהולו הכלכלי .
התשתית האתית מבוססת על מספר עקרונות:

 1. כבוד האדם
 2. חובת סודיות
 3. יושר ויושרה
 4. מקצועיות
 5. הוגנות בפרסום
 6. יחס לעמיתים למקצוע

1. כבוד האדם

היועץ אחראי לעבודבדרכים שיקדמו את הלקוח, יכבדו את יכולתו לקבל החלטות ולהשתנות,לאור אמונותיו, ערכיו וצרכיו.

2. חובת סודיות

 1. יחסי היועץ לקוח הינם דיסקרטיים לחלוטין. שמירה על סודיות הלקוח הינה מרכיב משמעותי בבניית מערכת היחסים והאמון בין הצדדים.
 2. היועץ ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר לאחר ידיעה או מסמך שהובאו לידיעתו על ידי לקוח או מטעמו תוך כדי מילוי תפקידו.
 3. היועץ חייב לנקוט באמצעים סבירים כדי להבטיח שהעובדים בשירותו ישמרו על סודיות הידיעות או המסמכים המגיעים לידיעתם.

3. יושר ויושרה

 1. היועץ מחויב להבהיר את שיטת עבודתו ותנאיה ללקוחותיו, במצבים של ניגוד עניינים מול בעלי עניין שונים, ידאג היועץ לקיים תאום ציפיות ושקיפות מול הגורמים הרלוונטיים.
 2. יש לדון בצורה חופשית ופתוחה בעלות הייעוץ, מספר הפגישות המשוער, ומחיר כל פגישה. הסדרי התשלום יקבעו ויסוכמו בתחילת הייעוץ.
 3. על המייעץ לתאר את השכלתו, הכשרתו, ניסיונו, התאגדותו המקצועית, מיומנותו וסוג השירותים שהוא מעניק בדרך ישרה ומדויקת.
 4. החובה האתית של היועץ הינה כלפי המשפחה שעוברת את תהליך הייעוץ.

4. מקצועיות

 1. היועץ פועל על בסיס ידע וכישורים מקצועיים, מתוך הבנה של מגבלות הידע והכרה בגבולות המיומנות האישית. לפיכך עליו להתעדכן בהתפתחויות מקצועיות אשר רלוונטיות לתחום עיסוקו.
 2. ליועץ אחריות לשמר את האפקטיביות שלו ויכולתו לעזור ללקוח. במידה ותפקודו נפגע זמנית, עליו לפנות לעזרה ו/או להפסיק לייעץ.

5. הוגנות בפרסום

היועץ ינהג בכנות ובגילוי בהצגת מומחיותו ומיומנות בעת פרסום עצמי או בהופעה פומבית, וימנע מכל מצג מטעה.

6 . אחריות כלפי עמיתים

 1. בכל עניין מקצועי, יגלה חבר איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה יחס קולגיאלי כלפי עמית למקצוע, והוא ימנע מהתנהגות אשר תערער את אמון הציבור במקצוע הייעוץ, ובעבודתם של יועצים אחרים‏‏.
 2. שיתוף פעולה מקצועי ועסקי בין יועצים עמיתים יהיה מבוסס על הערכים המקצועיים של האיגוד ויעוגן בחוזה בהיר, תוך הקפדה על כבוד הדדי, שקיפות מול העמית והלקוח, אי ניצול של יועץ את רעהו, ושמירה על תגמול והתנהגות עסקית הוגנת.

נספח לכללי האתיקה

יחסים בין היועץ לאיגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה וחבריה
איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה משמש גם כקהילת ידע. חבר האיגוד יתרום לקדם את השיתוף בידע ובמיומנויות מקצועיות, על ידי פעילות בעמותה, הפצת רעיונות, כלים וממצאים, הנובעים מעבודתו, ויאפשר לעמיתים ללמוד מעבודתו.
‏חבר האיגוד יכבד את זכויות עמיתיו לגבי תוצריהם המקצועיים, יציין את המקורות שמשמשים אותו ‏בכל חומר כתוב, ולא ירשום זכויות יוצרים על חומר שלא פיתח.

להל"ן הקוד האתי של לשכת המאמנים – ראה רצ"ב

עצי שילון לוגו