תיקון בחוק המחייב את המעסיק למסור הודעה

תיקון בחוק המחייב את המעסיק למסור הודעה

תיקון בחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 6), התשע"ה–2014

המחייב את המעסיק למסור הודעות למעמד.

תיקון בחוק הודעה לעובד – מסירת הודעה למועמד לעבודה. בתאריך 16.12.2014 פורסם תיקון מס. 6 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התס"ב -2002 שהוסיף חובה על המעסיק למסור הודעות למעמד/ת לעבודה.

כניסת החוק לתוקפו בתאריך 31.01.2015

להלן תוכן התיקון לחוק:

1. מעסיק יהיה עליו למסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה הודעה בכתב על:

2. אי קבלתו של המעמד לעבודה הודעה תימסר לא יאוחר מ-14 יום מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו המיונים.

3. ההודעות יכללו את הפרטים הבאים:

שם המעסיק, שם המועמד לעבודה, מועד תחילת הליכי המיון לעבודה וזהות הגורם שעורך את הליכי המיון. התפקיד או המשרה שלגביהם נערכו תהליכי המיון. שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.

4. החובה למסור למעמד לעבודה את ההודעות לא תחול על מעמד לעבודה:

בעבודה שתקופת העבודה אינה עולה על 3 ימים

בעבודה בענף ההסעדה

בעבודה אצל מעסיק המעסיק לא יותר מ-25 עובדים

את ההודעה ניתן למסור גם באמצעי אלקטרוני או באמצעי טכנולוגי אחר.

עצי שילון לוגו