משרד הרווחה והשירותים החברתיים

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

לקוחות של עצי שילון – משרד הרווחה והשירותים החברתיים