מינוי תומך החלטות

מינוי תומך החלטות

מינוי תומך החלטה:

קבלת החלטות נתמכת היא הסדר משפטי שנועד לשמש חלופה לאפוטרופסות. הסדר זה מיועד לסייע לבגירים (אנשים מעל גיל 18) שמסוגלים לקבל החלטות בעצמם, אך מתקשים באיסוף או בהבנת המידע הנדרש לקבלת ההחלטה או במימושה.

תיאור השירות:

אדם המעוניין בתמיכה (הנקרא "מקבל החלטות") יפנה לבית המשפט לענייני משפחה ויבקש למנות אדם אחר – לתפקיד "תומך החלטות", על מנת שיסייע לו בקבלת החלטות בתחומים בהם מקבל ההחלטות מתקשה. בית המשפט יבחן את הבקשה למינוי, ויחליט האם לתת צו למינוי תומך החלטות שבו יפורטו סמכויותיו של תומך ההחלטות. בית המשפט רשאי למנות לתפקיד זה "תומך החלטות קרוב" (כלומר קרוב משפחה או ידיד קרוב של מקבל ההחלטות), "תומך החלטות מתנדב", שימלא את תפקידו ללא קבלת שכר, או "תומך החלטות בשכר", שימלא את התפקיד תמורת תשלום.

תומך ההחלטות יהיה רשאי לפעול בהתאם לצו המינוי שיינתן על ידי בית המשפט. למשל: לקבל מידע על ענייניו של מקבל ההחלטות מגורמים שונים (כגון: בנק, קופת חולים, ביטוח לאומי), להסביר את המידע הרלוונטי למקבל ההחלטות בדרך המובנת לו, וכן לפרט בפניו מהן האפשרויות העומדות בפניו. בנוסף, במידת הצורך תומך ההחלטות יהיה מוסמך לתווך בין מקבל ההחלטות לבין גורמים שונים, ואף לסייע למקבל ההחלטות לממש את החלטותיו. 

חשוב להדגיש שבמסגרת הסדר זה, כל החלטה תתקבל אך ורק על ידי מקבל ההחלטות. כמו כן, ככל שיהיה צורך בחתימה לעניין מסוים –  מקבל ההחלטות הוא זה שיחתום על כל מסמך נדרש, והוא יהיה גם אחראי להשלכותיה של החתימה. 

תחומי המינוי:

תומך ההחלטות יסייע למקבל ההחלטות בנושאים בהם התמנה לכך על-ידי בית המשפט, בדרך כלל לפי בקשתו המפורשת של מקבל ההחלטות.

בין כלל הנושאים האפשריים:

  1. עניינים כספיים (כגון: חשבון בנק על חוזים והסכמים שיש בהם עניין כספי
  2. עניינים אישיים (כגון: מקום מגורים, תעסוקה, פעילות פנאי
  3. עניינים רפואיים (כגון: איסוף מידע לגבי טיפול רפואי

הדרכה

לאחר מינוי תומך בקבלת החלטות, יפנה בית המשפט את התומך לקרוב ואת מקבל ההחלטות למפגש הדרכה המסביר את מהות ההחלטה והמינוי. המפגש ייערך על ידי האפוטרופוס הכללי או מי מטעמו.
תומכים בקבלת החלטות מתנדבים ומקבלי החלטות אותם הם מלווים יקבלו הדרכה קבועה מטעם הארגון בו הם מתנדבים )מרווה או מוזאיקה(, ההדרכה תינתן באופן פרטני וקבוצתי.
מקבלי ההחלטות, התומכים בקבלת החלטות לאדם קרוב או התומכים בקבלת החלטות בשכר יוכלו להיוועץ בממונה על קבלת החלטות נתמכת באפוטרופוס הכללי או מי מטעמו.

פיקוח:

מפקחי האפוטרופוס הכללי יהיו רשאים לבקש ממקבלי ההחלטות, מתומכי ההחלטות או מכל גורם אחר, מידע או מסמכים הנוגעים לביצוע תפקידו של תומך החלטות.

 

קבלת שכר על ידי תומך החלטות :

תומך ההחלטות יהיה רשאי לקבל שכר עבור תפקידו זה, במידה שבית המשפט יקבע זאת בצו המינוי.

 

עצי שילון לוגו